You are here

Attendance to the 2017 National Assembly of the Liga ng mga Barangay sa Pilipinas (LnB)